วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

Medication safety

High alert drug คือ ยาที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือผลเสียต่อผู้ป่วยที่รุนแรง ถ้าหากมีความผิดพลาดในการสั่งใช้ยา คัดลอกคำสั่งใช้ยา จ่ายยา หรือการให้ยา เช่น ยากันชัก(Dilantin,Valproate) ,Calcium Gluconate injection, KCl injection, Cyclophosphamide tablet , Insulin inj, Dopamine inj,

แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

1. การสั่งใช้ยาโดยแพทย์

1.1 เขียนคำสั่งใช้ยาอย่างครบถ้วน และชัดเจน เช่นระบุความแรง วิถีทางให้ยา และความถี่ของการให้ยา

1.2 หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อที่ไม่เป็นสากล

1.3 หลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาโดยวาจา/ทางโทรศัพท์ ถ้าจำเป็นให้ตรวจสอบและเซ็นต์กำกับคำสั่งใช้ยานั้นทันทีที่สามารถทำได้

2. การคัดลอกคำสั่งใช้ยา

2.1 ทบทวนคำสั่งใช้ยาให้เข้าใจทั้งชื่อยา ขนาดยา และวิธีการให้ยา หากไม่ชัดเจนควรติดต่อแพทย์ผู้เขียนคำสั่งโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนลอกคำสั่งลงในการ์ดยา

2.2 คัดลอกคำสั่งแพทย์ลงในใบสั่งยาให้ครบถ้วนทั้งชื่อยา ขนาดยา และวิธีการให้ยา โดยหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อที่ไม่เป็นสากล

3. การตรวจสอบยา และการจ่ายยา

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องทั้งชื่อผู้ป่วย ชนิดยา ขนาดยา และวิธีการให้ยา อย่างน้อย 2 ครั้งก่อนจ่ายยา หากไม่ชัดเจนให้ติดต่อกลับไปที่หอผู้ป่วย หรือแพทย์ผู้สั่งใช้ยาโดยตรง

3.2 ตรวจสอบวันหมดอายุของยา

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมยา เช่น การใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมในกรณีที่ต้องละลายหรือเจือจางยา

3.4 หลีกเลี่ยงการรับคำสั่งใช้ยาทางโทรศัพท์ โดยคำสั่งใช้ยาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การให้ยา

4.1 จัดเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์

4.2 ให้ยาอย่างถูกต้องตามหลัก 6 R คือ ถูกต้องตามชนิดของยา ถูกต้องตามขนาดยา ถูกต้องตามวิถีทาง ถูกต้องตามเวลา ถูกต้องตามผู้ป่วย และการบันทึกการให้ยาถูกต้อง

4.3 ประเมินผลการตอบสนองของยานั้น และสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หากเกิดขึ้นให้รายงานแพทย์ และแจ้งให้เภสัชกรทราบ

5. การเก็บรักษา

5.1 เก็บรักษายาให้เหมาะสมกับชนิดของยา เช่น ยาที่ต้องแช่เย็นเก็บในตู้เย็น ยากันแสงต้องเก็บในซองสีชา หรืออยู่ในภาชนะบรรจุที่ป้องกันแสง

5.2 ควรแยกยากลุ่มนี้ไว้ห่างกับยาที่มีรูปลักษณ์ภายนอกของภาชนะบรรจุที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการจ่าย/เตรียมยา

5.3 ติด Sticker สีแดงที่ภาชนะที่เก็บยา เพื่อให้ชัดเจน และเพิ่มความระวังในการใช้ยามากขึ้น

รายการยา High Alert Drug แยกตาม PCT หน้า

1. PCT อายุรกรรม

- Adrenaline Amiodarone ( Cordaroneâ) injection, tablet

Atropine

- Calcium Gluconate injection 4

- Cyclophosphamide tablet 5

- Digoxin tablet,injection 6

- Dobutamine injection 7

- Dopamine injection 8

- Enoxaparin injection 9

- Heparin injection 10

- Insulin 11

- Magnesium Sulfate Injection 12

- Methotrexate injection, tablet 13

- Nitroglycerine injection 14

- Nitroprusside Sodium injection 15

- Potassium Chloride injection 16

- Sodium bicarbonate injection 17

- Streptokinase injection 18

- Warfarin tablet 19

2. PCT ศัลยกรรมกระดูก

- Morphine Sulfate 20

- Pethidine Hydrochloride 21

3. PCT สูติ นรีเวชกรรม

- Oxytocin injection 22

- Magnesium sulfate injection 12

- Misoprostol tablet ( Cytotecâ ) 23

- Methylergometrine injection 24

- Terbutaline injection 25

- Sulprostone injection (Naladorâ) 26

4. PCT EENT หน้า

- Acetazolamide (Diamoxâ) 27

- Mannitol 28

5. PCT กุมารเวชกรรม

- Adrenaline 1

- Aminophylline 29

- Atropine injection 3

- Calcium Gluconate injection 4

- Deferoxamine injection 30

- Digoxin injection, Tablet, Elixir 6

- Dobutamine injection 7

- Heparin Solution 10

- Insulin 11

- Magnesium Sulfate Injection 12

- Phenobarbital injection 31

- Phenytoin injection 32

- Potassium Chloride injection 16

- Sodium bicarbonate injection 17

- Theophylline elixir (p.18) 33

6. PCT ศัลยกรรม

- Adrenaline injection 1

- Amiodarone ( Cordaroneâ) injection, tablet 2

- Atropine injection 3

- Calcium Gluconate injection 4

- Cyclophosphamide tablet 5

- Digoxin tablet,injection 6

- Dobutamine injection 7

- Dopamine injection 8

- Heparin injection 10

- Insulin 11

- Magnesium Sulfate Injection 12

- Methotrexate injection, tablet 13

- Morphine Sulfate 20

PCT ศัลยกรรม(ต่อ)

- Nitroglycerine injection 14

- Nitroprusside Sodium injection 15

- Octreotide injection 33

- Pethidine Hydrochloride 21

- Potassium Chloride injection 16

- Sodium bicarbonate injection 17

- Streptokinase injection 18

- Tamoxifen 34

- Warfarin tablet 19

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น