วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

Transfusion Safety in Pediatric Thalassemic Patients

Transfusion Safety in Pediatric Thalassemic Patients
รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีด ตัวเหลือง ตับและม้ามโต ผู้ป่วยที่ซีดมากจำเป็นต้องได้รับเลือดแดงอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรเทาอาการซีด การได้เลือดบ่อยอาจก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนได้หลายประการ เช่น ปฏิกิริยาจากการรับเลือด มีไข้ หนาวสั่น การเกิดแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยและครอบครัวจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อมาพบแพทย์และรับเลือดในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงาน
ในที่นี้จะได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการจัดหา การเตรียม และการให้เลือดแก่ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดจางธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในมุมมองของทีมผู้รักษาและธนาคารเลือด ซึ่งมีเป้าประสงค์คือการให้ผู้ป่วยได้รับเลือดอย่างปลอดภัย ได้ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ตามที่เหมาะสม เกิดผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด และให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความสะดวกที่สุด โดยมีกลยุทธ์คือ ผู้ปฏิบัติทำงานเป็นทีม มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำงาน มีการประสานงานระหว่างทีมห้องตรวจกับทีมธนาคารเลือด มีแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดปัญหาปฏิกิริยาจากการรับเลือด และมีการสร้างเสริมให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดี ได้ผลงานที่มีจุดเด่น คืออุบัติการณ์ของปฏิกิริยาจากการรับเลือดต่ำ และผู้ป่วยได้รับความสะดวก มาตรวจรักษาและรับเลือดได้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน หนทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ได้แก่ การวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่จากงานประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น