วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทารกเกิดก่อนกำหนดมากเอาไงดี

ถ้าทารกคลอดออกมามีสัญญาณชีพ(ไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์)โดยที่ทารกที่คลอดออกมานั้นจะต้องมีการหายใจหรือแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิตเช่น การเต้นของหัวใจ การเต้นของสายสะดือหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถือว่าเป็นกำเนิดมีชีพ(Live Birth)

ถ้าเกิดมาไม่มีสัญญาณชีพเลย เรียกว่า ตายคลอด (still birth)

แต่ถ้ามีสัญญาณชีพและต่อมาเสียชีวิต เรียกว่า Neonatal Dead(เอาเฉพาะ >28 wks หรือ น้ำหนักมากกว่า 1000gm กรณีไม่ทราบอายุครรภ์ มีอายุ< 1เดือน) แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ถ้าตายก่อน 7 วัน คือ Early neonatal dead หลัง 7 วัน เรียก Late neonatal dead

perinatal dead = still birth + early neonatal dead


เกิดมีชีพ (Live Birth)

การที่ทารกคลอดออกมาโดยวิธีใดก็ตาม และไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยที่ทารกที่คลอดออกมานั้นจะต้องมีการหายใจหรือแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิตเช่น การเต้นของหัวใจ การเต้นของเส้นโลหิต การเต้นของสายสะดือหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย

การเกิดไร้ชีพหรือการตายคลอด (Stillbirth)

การที่ทารกคลอดออกมาหลังจากการตั้งครรภ์ไม่ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ แล้วไม่แสดงอาการของการมีชีวิต


ตายปริกำเนิด(Perinatal Mortality)

การตายของทารกในครรภ์ และทารกแรกคลอดโดยใช้อายุทารกในครรภ์
ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไปหรือถ้าไม่ทราบอายุครรภ์ให้ใช้น้ำหนักของทารกแรกคลอดตั้งแต่ 1,000 กรัมขึ้นไปและอายุแรกคลอดใช้ 7 วันหลังคลอดไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น